Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Rybniku
Łukasz Kościelny
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 5, Rybnik 44-200

Tel. +32 739 03 58
E-mail: rybnik.koscielny@komornik.pl

Licytacja nieruchomości KM 1689/19

Miejscowość: Sąd Rejonowy w Rybniku, sala nr 33

Cena wywołania: 82.650,00 zł

Data licytacji: 4.02.2022, godz. 09:30


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Łukasz Kościelny zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04 lutego 2022r. o godz. 09.30 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
położonej w Rybniku , przy ul. Obrońców Pokoju 15B/5 stanowiącej własność dłużnika:
Myszkier Zenona
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku
nr GL1Y/00162062/7. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 55,37 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 110 200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 82 650,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. kwotę: 11 020,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 02.12.2021r. w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii lub na konto:
64 1050 1386 1000 0092 4050 2105 ING Bank Śląski SA

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rybniku mieszczącym się pod adresem: Pl. M.Kopernika 2, 44-200 Rybnik. O planowanym udziale w wizji, należy także powiadomić telefonicznie komornika. Operat szacunkowy w/w nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Łukasz Kościelny


2017. Komornik Sądowy Łukasz Kościelny. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.