Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Rybniku
Łukasz Kościelny
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 5, Rybnik 44-200

Tel. +32 739 03 58
Fax +32 739 01 22
E-mail: rybnik.koscielny@komornik.pl

Licytacja nieruchomości – KM 808/18

Miejscowość: Ośrodek Biznesu w Rybniku przy ul. Jankowickiej 23/25, Duża Sala Konferencyjna, III piętro

Cena wywołania: 37.725,00 zł

Data licytacji: 19.04.2021, godz. 09.00


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Łukasz Kościelny zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 kwietnia 2021r. o godz. 9.00 w Ośrodku Biznesu w Rybniku przy ul. Jankowickiej 23/25, Duża Sala Konferencyjna, III piętro odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jejkowicach stanowiącej na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej współwłasność dłużników:
Marka Lis i Anety Lis
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku o nr GL1Y/00104246/7. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 822/62 o powierzchni 0,7202 ha położona jest w miejscowości Jejkowice gmina Jejkowice, powiat rybnicki. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa wykorzystywana jest rolniczo. Dojazd do nieruchomości od ulicy Dworcowej przez niewielki fragment działki nr 820/62 w jej południowej części. Działka ta stanowi odrębną nieruchomość a przejazd przez nią (służebność drogowa) nie jest ujawniona w przedmiotowej księdze wieczystej – brak prawnego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50.300,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 37.725,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 5.030,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 18 kwietnia 2021r. w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii lub na konto:
64 1050 1386 1000 0092 4050 2105 ING Bank Śląski SA

W ciagu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rybniku mieszczącym się pod adresm: Pl. M.Kopernika 2, 44-200 Rybnik. Operat szacunkowy w/w nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


2017. Komornik Sądowy Łukasz Kościelny. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.