Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Rybniku
Łukasz Kościelny
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 5, Rybnik 44-200

Tel. +32 739 03 58
E-mail: rybnik.koscielny@komornik.pl

KM 658/18 – pierwsza licytacja nieruchomości

Miejscowość: Sąd Rejonowy w Rybniku sala nr 33

Cena wywołania: 9.075,00 zł

Data licytacji: 17.09.2021, godz. 09.30


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Łukasz Kościelny zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 września 2021r. o godz. 9.30 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Raszczycach stanowiącej własność dłużnika: Makulik Roman posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00144494/2. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 1259/116 o powierzchni 0,1485 ha położona jest w miejscowości Raszczyce, Gmina Lyski, powiat rybnicki bezpośrednio przy ul. Szkolnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Raszczyce Uchwałą Rady Gminy nr RG.007.60.2017 z 11.07.2017r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie opisanym R 03 – tereny rolnicze o powierzchni 1345 m(2), 15.KDL 01 w pozostałej części teren drogi publicznej – lokalnej na powierzchni ok. 140 m(2).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12 100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 9 075,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. kwotę: 1 210,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii lub na konto:
64 1050 1386 1000 0092 4050 2105 ING Bank Śląski SA

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rybniku mieszczącym się pod adresem: Pl. M.Kopernika 2, 44-200 Rybnik. Operat szacunkowy w/w nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dn. 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości w terminie miesiąca od otrzymania stosownego zawiadomienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Łukasz Kościelny


2017. Komornik Sądowy Łukasz Kościelny. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.